Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, . , : " , ", , , . , () , , , , , .

 

: " , , , , ".

 

, - : ", ".

 

, .  , , . . . , , : " ,  , ",   .  

 

C , .   

 

, . , , , , , .

 

 

 

 

 

, , , . . . , . , , .

 

, , , , .

 

 

 

 

 

, .

 

, , , , , , , , , .

 

 

: , . 1, 29-51; , . 4, 14-15, 32-37; , . 4, 17; , . 1, 22; . 5, 6 7; . 13, 34-35; , . 4, 3-34; . 11, 4-6; . 5, 23-25; . 21, 45-46; . 26, 3-4.

 

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006