Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. , , . . , , . , .

 

, y, , , . , , , , , . , . , .

 

, , , .

 

 

 

 

 

, , . , , , , , ( 2, 6-9).

 

, ( 9, 9).

 

, , , , , ( 3, 1; 4, 5). . , - , .

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006