Š

1

 

 

1  

- ȣ

1

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

, . , , . . - . , , , . , ; ; , .

 

 

 

 

 

, , , , , .

 

, . , . , , . . , , , , .

 

, . 3 . , .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʌ

Š

ȣ

Ŏ ȣ

 

 

 

 

 

 

 

 
11
11

Š - ʌ, ,  ȣ, , ȣ

 -   ,     ,    

 , ,

 

 

dobrodrvo copyright 2006